Att registrera i Senior alert
min.epost@lj.se
En guide hur man registerar i dom olika stegen i vårdprevention samt olika funktioner i enhetsöversikten.
1.
Väkommen till Senio alert
2.
Välj vårdenhet Om du har behörighet till fler registrerande enheter, välj enhet
3.
Inskrivning av person på enheten Skriv in personnummer och klicka på Sök. Reservnummer eller samordningsnummer används enbart då personen saknar personnummer.
4.
Enhetsöversikt Trycksår-Undernäring-Fall-Munhälsa (TUFM) Här visas alla som är inskrivna på enheten och status för den vårdpreventiva processen för varje person. Listan kan sorteras genom att klicka på kolumnrubrikerna (Namn, Personnummer etc.). Enhetsöversikten visar resultat för Antal personen på enheten med trycksår, BMI under 22, fall mm på personer inskrivna på enheten. Klicka på respektive knapp för att se vilka personer som t.ex. har trycksår. De markeras med en blå ram på personens process. För att avmarkera klicka på knappen igen.
5.
Riskbedömning Påbörja en ny riskbedömning genom att klicka på en vit riskbedömningspil. Riskbedömning kan påbörjas via enhetsöversikten eller personöversikten. De riskbedömningsinstrument trycksår, undernäring, fall som vårdgivaren valt visas för respektive.
6.
Bakomliggande orsaker Ange bakomliggande orsaker till uppkomna risker, markera de orsker som är aktuella
7.
Åtgärdsplanering Områden med risk är rödmarkerade och poängen för respektive bedömningsinstrument visas. Bakomliggande orsaker följer med över till åtgärdsplanen. Om åtgärder har gjorts tidigare inom vårdgivaren visas en kopia på den senaste registreringen. Ange det datum då åtgärderna planerades. Aktuella datum är från riskbedömningsdatum och fram till dagens datum. Efter 6 månader blir riskbedömningen inaktuell och en ny riskbedömning måste göras. Planerad uppföljning: Ange datum när uppföljning ska göras av planerade åtgärder. Vid uppföljningen följs det upp vilka åtgärder som blev utförda. Rekommenderad uppföljningstid är max 3 månader från åtgärdsplaneringen. En individuell bedömning utifrån risker ska alltid göras. Markera de planerade och pågående förebyggande åtgärderna
8.
Personöversikt Personöversikten visar en samlad bild av personens senaste/pågående vårdpreventiva process och visar personens trycksår, vikt, fall och munhälsa
9.
Uppföljning En uppföljning kan startas från Enhetsöversiken eller Personöversikten genom att klicka på pilen för uppföljning.
10.
Åtgärdsloop Behöver man efter en uppföljning planera fler/nya åtgärder, utan att göra en ny riskbedömning, görs det från den klarmarkerade åtgärdsplanen genom att klicka på Ny åtgärdsplan . Ange det datum då de nya åtgärderna planerades. Aktuella datum är från riskbedömningsdatum och fram till dagens datum. Efter 6 månader blir riskbedömningen inaktuell och en ny riskbedömning måste göras. Gäller även vid Loop/Åtta.
11.
Avslut Ett avslut görs om personen flyttar, skrivs ut eller är avliden. Ange orsak och klarmarkera som avslutad. Vid ett avslut måste en uppföljning göras om det finns en klarmarkerad åtgärdsplan. Om uppföljningen saknas, gå till personens uppföljningssida och genomför den.
12.
Registrera trycksår Om det uppstår trycksår kan det anges från personöversikten. Det kan också anges vid riskbedömning eller uppföljning. Nytt trycksår Ange datum, sårlokalisation, kategori samt var trycksåret uppstod. Klicka på lägg till. Klicka på i-ikonen för att se sårlokalisationer samt beskrivning av kategorierna. Ett trycksår räknas som sin högsta kategori till dess det är läkt, därför går det endast att uppdatera ett trycksår till högre kategori eller läkt. Övrig sårstatus anges/följs i sårjournalen.
13.
Registrera vikt Skriv i den nya vikten och ange datum för vägning. Klicka Lägg till. Stäng sidan när alla vikter är tillagda
14.
Registerara fall Ange datum för det inträffade fallet och vilken tidpunkt. Ange sedan konsekvens av fallet, det kan vara ett eller flera alternativ. Klicka på lägg till. Det går att lägga till flera fall samtidigt. När registreringen är klar klicka på Stäng eller på krysset i högra hörnet.
Was this guide helpful to you?